Sunday, May 3, 2015

40 năm tưởng niệm 30-4

Chuyến đi Washington DC thật nhiều ý nghĩa. Gặp những người Việt khắp nơi cùng một trăn trở cho hoàn cảnh đất nước sau 40 năm dưới sự cai trị của đảng cộng sản Việt Nam.

Wednesday, April 29, 2015

New York City trip

Took metro north from new Haven to new York City, then use Subway to get to time square and it was fun walking around. Everyone had a great time.

Wednesday, January 28, 2015